PRAVIDLA DF

Všeobecná pravidla soutěží DF

OBSAH

OBSAH ............................................................................................................................................. 2

I. ZÁKLADNÍ POJMY ...................................................................................................................... 3

 1. ÚVOD .............................................................................................................................. 3

 2. POŘADATEL.................................................................................................................... 3

 3. SOUTĚŽ .......................................................................................................................... 3

 4. ÚROVEŇ SOUTĚŽÍCÍCH ................................................................................................ 4

 5. DRUHY SOUTĚŽÍ ........................................................................................................... 4

 6. POSTUPOVÝ KLÍČ ......................................................................................................... 5

 7. DISCIPLÍNY SOUTĚŽE MIA DANCE GROUPS A O POHÁR ........................................ 6

 8. DISCIPLÍNY MIA DANCE LEAGUE ................................................................... 6

 9. DISCIPLÍNY SOUTĚŽE ONE IN GROUPS .................................................................... 6

 10. DISCIPLÍNY MIA VOICE.................................................................................. 7

II. OBECNÁ PRAVIDLA VŠECH DISCIPLÍN V SOUTĚŽI GROUPS A O POHÁR ..................... 7

 1. VĚKOVÉ KATEGORIE .................................................................................................... 7

 2. POMŮCKY, REKVIZITY A PODOBNĚ ............................................................................ 8

 3. ZAŘAZENÍ DO ÚROVNĚ PROFESSIONAL (PROFI)- Základní pravidla zařazení do P/H ....... 8

 4. ZAŘAZENÍ DO ÚROVNĚ HOBBY - Základní pravidlo zařazení do P/H.........................9

 5. HODNOCENÍ DLE DRUHU SOUTĚŽE ......................................................................... 11

 6. ROZHODČÍ ................................................................................................................... 11

 7. PROTESTY ................................................................................................................... 12

 8. OCENĚNÍ ...................................................................................................................... 13

 9. PROHLÁŠENÍ ............................................................................................................... 13

III. ORGANIZAČNÍ POKYNY...................................................................................................... 13

 1. PŘED SOUTĚŽÍ ............................................................................................................ 13

 2. HUDEBNÍ DOPROVOD ................................................................................................ 14

 3. PRŮBĚH SOUTĚŽE ..................................................................................................... 14

I. ZÁKLADNÍ POJMY

1. ÚVOD

1.1.  "Děti fitness aneb sportem proti drogám"z.s. je neziskové občanské sdružení, které je řádně zaregistrováno na úseku sdružování u ministerstva vnitra pod č.j.: vs/1-1/62084/05r.

1.2. Obchodní název "Děti fitness aneb sportem proti drogám"® je registrovaná ochranná známka na úřadě průmyslového vlastnictví.

1.3. Spolek děti fitness se již řadu let snaží budovat v dětech vztah ke sportu, správně vyplnit jejich volný čas a tím předcházet negativním jevům současnosti, jako je např. zneužívání drog.

1.4. Spolek je zakladatelem a pořadatelem celorepublikové postupové soutěže ve sportovních tanečních sestavách v různých hudebních stylech.

1.5. Nedílnou součástí těchto všeobecných pravidel je "Tabulka pravidel v číslech" tzv. TORIN = table of rules in numbers.

2. POŘADATEL

2.1. Většinu soutěží pořádá jako hlavní pořadatel spolek "Děti fitness aneb sportem proti drogám".

2.2. Některé soutěže jsou pořádány externími pořadateli, jsou tedy tzv. externími soutěžemi. V těchto případech je změna těchto Pravidel v některých bodech vyhrazena externímu pořadateli. Toto bývá výrazně označeno.

2.3. Pokud se jedná o kvalifikační soutěž, pak platí, že pro Finále jsou platná vždy tato pravidla.

2.4. Soutěže finančně zabezpečuje pořadatel, tzn. v případě externí soutěže je to externí pořadatel.

3. SOUTĚŽ

3.1. Soutěží se rozumí akce, při které se soutěží v jednotlivých disciplínách uvedených dále v těchto pravidlech.

3.2. Soutěž je určena pro všechny děti bez rozdílu sportovních a pohybových dovedností

3.3. Soutěže jsou rozděleny podle druhu, možnosti přihlášení a úrovně.

3.4. Všech soutěží se může zúčastnit kdokoli. Záleží pouze na vhodném výběru úrovně soutěže.

3.5. Na většině soutěží jsou vypsány obě úrovně:

3.5.1. HOBBY

3.5.2. PROFESSIONAL

3.6. Pořadateli je vyhrazeno právo uspořádat některé soutěže jen pro HOBBY úrovně nebo jen pro úroveň PROFESSIONAL.

3.7. Některá soutěž je otevřena pro zahraniční účastníky, a některá je určena pouze pro závodníky z ČR.

4. ÚROVEŇ SOUTĚŽÍCÍCH

4.1. Soutěž je velmi pečlivě rozdělena podle úrovně soutěžících. Na HOBBY a PROFESSIONAL závodníky (nebo týmy).

4.2. PROFESSIONAL - zde je prostor pro závodníky se zkušenostmi, častějšími tréninky, případně úspěchy z českých i mezinárodních soutěží. Zařazení nemá žádné omezení. Může se zúčastnit i ten, kdo získal v posledních dvou letech medailová ocenění na soutěžích pořádaných jednotlivými svazy s návazností na celosvětové soutěže. Bojuje se zde o titul "THE BEST OF. Více o zařazení do úrovně viz. Základní pravidlo zařazení do H/P

4.3. HOBBY je vytvořena pro podporu dětí, které se danému odvětví nevěnují profesionálně. Trénují např. jen jednou týdně. Krátkou dobu. Systém je registrován pod ochrannou známkou. Může se zúčastnit každý, i úplný amatér. V Hobby úrovni naopak nesmí startovat týmy, které mají za sebou medailová umístění ze světových soutěží v předchozím kalendářním roce. Více o zařazení do úrovně viz. Základní pravidlo zařazení do H/P

4.4. Specifika odlišná od Základního zařazení do H/P jsou podrobně popsáno u jednotlivých disciplín na home page.

5. DRUHY SOUTĚŽÍ

5.1. Soutěže dělíme na MIA DANCE, MIA VOICE, MIA PHOTO

5.2. MIA DANCE

5.2.1. GROUPS - skupinové choreografie. Dělí se podle aktuálně vypsaných disciplín a dále podle věkových kategorií. Minimální počet závodníků ve skupině je min. 8 a na některých soutěžích může být minimální počet upraven na 9 závodníků. Nejvyšší počet není omezen, ale pokud bude počet nad 25 je potřeba vždy hlásit do hromadné kategorie. Rozdělení tedy je 8-24 závodníků Groups, Od 25 závodníků vždy hromadná katagorie.

5.2.2. SMALL GROUP - skupinové choreografie. Dělí se podle aktuálně vypsaných disciplín a dále podle věkových kategorií. Počet závodníků ve skupině je min. 4 a max. 12. Na některých soutěžích může být počet upraven max. 9. V případě slučování až 12. 

5.2.3. O POHÁR - zde se účastní malé skupinky a jednotliví závodníci max. však do 3 závodníků.

5.2.3.1. O POHÁR CREATIVITY (HOBBY) - zde by měly soutěžit sestavy, které si děti připravovaly samy, bez přičinění trenéra.

5.2.3.2. O POHÁR PROFESSIONAL (PROFI) - zde už je možné, aby do sestavy zasahoval i trenér, ale opět by se děti měly na tvorbě sestavy podílet i sami.

5.2.4. ONE IN GROUP - děti cvičí pod vedením instruktorky. Snaží se co nejlépe napodobit cvičení předvedené instruktorkou. U většiny disciplín tvoří velkou část exhibice.

5.3. MIA DANCE LEAGUE - na preliminari rounds mohou závodníci získávat body z aumístění a za počet poražených týmů. Body se na závěrečné akci SUPER ROUND sečtou a ze součtu vznikne celkové hodnocení. Podle celkových výsledků bude udělen titul MISTR MIA LEAGUE a další ocenění. Závodí se zde jen v Groups, týmy v počtu od 6 členů. Maximální počet závodníků není omezen.Omezen je minimální věk, jsou to týmy ve věkovém průměru minimálně 6 let.  

5.4. MIA VOICE - Pěvecká soutěž - V rámci této soutěže nabízíme všem talentovaným dětem i dospělým možnost, splnit si sen a zazpívat si před velkým publikem a zaplněným sálem. Soutěží se s písničkou libovolného žánru zpívanou s reprodukovaným hudebním podkladem nebo vlastním doprovodem na hudební nástroj nebo sólo.

5.5. MIA PHOTO - TANEC JAKO DROGA ANEB VYFOŤ TO - tato soutěž je určena pro amatérské i profesionální fotografy. Zadáním je vyfotit tanec v kráse pohybu.

6. POSTUPOVÝ KLÍČ

6.1. Soutěže se dělí na postupové a nepostupové

6.1.1. MIA LEAGUE - zde závodníci sbírají body, které se na některých soutěžích sečtou a z nich se vyhlašuje výsledek

6.1.1.1. Preliminari - základní kolo

6.1.1.2. Super round - hlavní kolo kde se vyhlašuje vítěz

6.1.2. MIA FESTIVAL - na některém semifinálovém kole je nezbytné se kvalifikovat na finále. Finále není přístupné každému. Výjimku mohou tvořit pouze zahraniční účastníci.

6.1.2.1. Semifinále (kvalifikace)

6.1.2.2. Finále

6.2. U postupových soutěží se na kvalifikaci (semifinále nebo preliminari rounds) může přihlásit kdokoliv. Při tom bude zařazen do úrovně HOBBY nebo PROFESSIONAL, která mu nejlépe náleží dle pravidel.

6.3. Zařazení do úrovně provádí účastník individuálně při on-line přihlašování do soutěže. Pokud na soutěži shledá hlavní rozhodčí zařazení jako nevhodné, tým přeřadí do jiné úrovně, nebo neudělí postup na finále.

6.4. Na finále je nutné se kvalifikovat na některém semifinále nebo postupových soutěží v daném školním roce.

6.5. Vždy je možné se zúčastnit i více semifinálových nebo preliminari kol soutěže. Na MIA LEAGUE tím získáváte stále body, které se sčítají. Na semifinále MIA FESTIVALU, pokud už se jednou kvalifikujete, nebude se další výsledek započítávat do počtu kvalifikovaných.

6.6. Na finále nebo na Super round je vždy znovu nutné se předem řádně přihlásit, nestačí, že jste získali postup preliminari nebo semifinálovém kole.

6.7. Počet postupujících určuje zástupce DF podle úrovně a počtu zúčastněných.

6.8. Ze semifinále na finále se nesmí změnit název choreografie. Nesmí se změnit více než 20% soutěžících a ne více než 20 % hudby.

6.9. Účastnit se můžete kteréhokoliv semifinále nebo preliminari na kterémkoliv místě jeho konání.

7. DISCIPLÍNY SOUTĚŽE MIA DANCE GROUPS A O POHÁR

7.1. Aerobic

7.2. Step aerobik

7.3. Street dance

7.4. Cheer

7.5. Majorettes

7.6. Orient

7.7. Gipsy

7.8. Lidové tance

7.9. Country tance

7.10. Gymnastika

7.11. Výrazový tanec

7.12. Balet

7.13. Latinsko-americké tance

7.14. Standardní tance

7.15. Handicap

7.16. Talent

7.17. Hromadná

7.18. Originální

7.19. Rock and roll

7.20. Pole dance

7.21. Dance show

7.22. Rope skippning

7.23. Majorettes flag

7.24. Botoncheermix

7.25. Break dance

7.26. Dospělí

7.27. Rodiče a děti

8. DISCIPLÍNY MIA DANCE LEAGUE

8.1. Je možné, že v rámci MIA dance league mohou být některé disciplíny sloučeny dle zvážení každého jednoho pořadatele. Toto sloučení bude vždy dle pravidel uvedených v tabulce TORIN. Zejména se bude nejspíš jednat o podzimní část MIA dance league.

9. DISCIPLÍNY SOUTĚŽE MIA DANCE ONE IN GROUPS

9.1. Aerobik

9.2. Street dance

9.3. Cheer

9.4. Mažoretky

9.5. Orient

9.6. Talent

9.7. Lidové tance

 1. DISCIPLÍNY MIA VOICE

10.1. V soutěži MIA VOICE je dovoleno prezentovat jakýkoliv žánr hudby

II. OBECNÁ PRAVIDLA VŠECH DISCIPLÍN V SOUTĚŽI GROUPS A O POHÁR

11. VĚKOVÉ KATEGORIE


11.1. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA VĚKOVÝCH KATEGORIÍ

11.2. Do věkové kategorie se zařazuje podle věku v den soutěže!

11.3. Do kategorie se zařazuje v případě skupiny podle matematického věkového průměru, přičemž směrodatný je věk v den soutěže. Jednotlivci mohou být starší nebo mladší, rozhodující je věkový průměr. Věkový průměr podle pravidel vypočítávají webové stránky podle zadaného data narození závodníka.

11.4. Do startovní listiny se skupinové choreografie zařazují podle věkového průměru.

11.5. Průměrný věk se zaokrouhluje podle matematického pravidla o zaokrouhlování.

11.6. Znamená to, že se může stát, že tým je na semifinále nebo preliminari zařazen do jiné věkové kategorie než na finále nebo super round.

11.7. Na soutěži je nutné mít kartičky zdravotní pojišťovny pro případnou konfrontaci.

11.8. Ve skupině mohou být děti a dospělí v neomezeném věkovém rozmezí.

11.9. Hranice věku není omezena.

11.10. Do věkového průměru se započítává každý, kdo se 60 % a více celkového času sestavy aktivně zapojuje.

11.11. Věkové kategorie se mohou lišit. Pořadatel je vypisuje podle počtu přihlášených.

11.12. Pokud není minimální počet 10 soutěžících nebo 4 skupinek v dané kategorii nebo disciplíně, má pořadatel právo kategorii nebo disciplínu neotevřít a kategorie nebo disciplíny sloučit.

11.13. Pořadatel organizuje soutěž tak, aby bylo dosaženo ideálního věkového rozdělení při plném naplnění všech kategorií.

11.14. V případě menšího počtu družstev se nasazení dělí obvykle tak, aby byly v kategorii alespoň 4 týmy.

11.15. Za zařazení do kategorie a disciplíny zodpovídá trenér, v případě jednotlivců rodič, případně závodník sám.

11.16. VĚKOVÉ KATEGORIE PRO MIA FESTIVAL

11.16.1. pro jednotlivé typy soutěží se liší. Jsou vytvářené až podle počtu přihlášených.

11.17. VĚKOVÉ KATEGORIE PRO MIA DANCE LEAGUE

11.17.1. Přihlášení účastníci jsou rozděleni podle počtu přihlášených až po uzávěrce

11.19. VĚKOVÉ KATEGORIE PRO MIA FOTO

11.19.1. MIA FOTO - Dětská do 18 let

11.19.2. MIA FOTO - dospělá nad 18 let

12. POMŮCKY, REKVIZITY A PODOBNĚ

12.1. Za předpokladu, že splňují bezpečnostní kritéria, jsou povoleny různé rekvizity, které soutěžící používá pro dokreslení námětu, atmosféry tance, manipuluje se s nimi a využívá je k činnostem.

12.2. Rekvizity, které ohrožují jakýmkoliv způsobem bezpečnost či zdraví soutěžících nebo diváků, nebo poškozují či znečišťují taneční plochu, jsou zakázány.

12.3. Maximální přípustný rozměr rekvizity nebo kulisy je 800x2000 mm. Celková velikost se však může sestávat z více kusů (z nichž každý splňuje požadavky na maximální rozměr). Do celkového stavu může být sestavena přímo na taneční ploše nebo mimo plochu a na ní přinesena jako celek. Je nutno dbát na dodržení časového limitu na nástup.

12.4. Za pomůcky se nepočítají - mažoretky hůlka, cheerleaders pompony, orient křídla, step aerobic step, nebo vše co je součástí kostýmu a nepracují s ní a nebo pokud je pevnou součástí kostýmu (např. pevně přišité stuhy, lacle nebo kšandy u kalhot, čepice s kterou se nepracuje apod...)

13. ZAŘAZENÍ DO ÚROVNĚ PROFESSIONAL (PROFI)

"ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ZAŘAZENÍ DO H/P"

13.1. NA ZÁKLADĚ POUŽITÝCH PRVKŮ

13.1.1 Zde se mohou objevit prvky gymnastiky i akrobacie, zvedačky, pyramidy, skoky a další náročnější sportovní prvky. Zde také budou hodnoceny. Ale dbejte na správné provedení. V případě, že jsou akrobatické a gymnastické prvky zařazeny do choreografie, jejich nedokonalé provedení může mít negativní vliv na hodnocení bodovou srážkou.


13.2. NA ZÁKLADĚ ÚSPĚŠNOSTI V SOUTĚŽÍCH:

13.2.1. Pokud se choreografie nebo závodník umístil na MČR pořádané  například CSAE, FISAF, CACH, CDO, ČSTS, NBTA, IMA, TSR, IFMS, CMA, MWF, ČGF, ČSAR (a případně dalšími svazy náležící k jednotlivým disciplínám) na medailovém místě. 

13.2.2. Pokud se choreografie kvalifikovala na některou ze zahraničních akcí s mezinárodní účastí (závodníci min. z 5-ti zemí). 

13.2.3. Toto vše platí pro předchozí dva roky, včetně dne konání MIA DANCE FESTIVALU.

13.3. NA ZÁKLADĚ PROVOZOVÁNÍ ZA ÚPLATU:

13.3.1. Pokud je soutěžící držitelem živnostenského oprávnění a provozuje některou s disciplín za úplatu. Jedná se například o veřejné vystupování, vedení studia, školení trenérů, lektorování v disciplínách orientální tance, country tance, balet, výrazový tanec a podobně.

13.4. NA ZÁKLADĚ PROFESNÍ PŘÍPRAVY:

13.4.1. Pokud se soutěžící připravuje denním studiem na výkon budoucího povolání v tanci, zpěvu a fotografii nebo příbuzných oborech

13.5. VÝŠE UVEDENÁ PRAVIDLA O ZAŘAZENÍ DO PROFI ÚROVNĚ PLATÍ :

13.5.1. V soutěži O POHÁR se v úrovni hobby může zúčastnit pouze jeden takový závodník. Pokud je jich více, automaticky choreografie spadá do úrovně PROFESSIONAL.

13.5.2. To vše platí pro poslední dva kalendářní roky, včetně dne soutěže.

13.5.3. V případě soutěže GROUPS pravidlo o zařazení do úrovně PROFESSIONAL platí i v případě, že se medailové umístění týká 30 % závodníků.

13.5.4. Pokud soutěžící nebo trenérka požaduje start v úrovni PROFESSIONAL i při nesplnění podmínek o zařazení do úrovně, může být po zvážení pořadatelem start v požadované úrovni umožněn.

13.5.5. Ten, kdo splňuje podmínky zařazení do úrovně PROFESSIONAL, ale nemůže startovat v úrovni HOBBY.

13.5.6. Naopak v úrovni PROFESSIONAL může startovat i v případě, že pravidla o zařazení do úrovně PROFESSIONAL nesplňuje.

13.6. Další specifikace pravidla k zařazení do úrovně u aerobiku, mažoretek, standardních a lidových tanců a další najdete zde - viz bod 12.6.

14. ZAŘAZENÍ DO ÚROVNĚ HOBBY

"ZÁKLADNÍ PRAVIDLA ZAŘAZENÍ DO HOBBY"

14.1. NA ZÁKLADĚ POUŽITÝCH PRVKŮ

14.1.1. V HOBBY úrovni se nesmí objevit salta z místa a jiné akrobatické prvky. Gymnastickými prvky je myšleno salto, přemet a podobné prvky kdy se najednou dostávají nad zem obě dolní končetiny. Může se zde objevit pouze přemet stranou nebo rondát, a to maximálně 2x během sestavy.

14.1.2. V případě že chcete zařadit v HOBBY kategorii do sestavy zvedačku, dbejte na její správné technické provedení. Pokud nebude dobře technicky provedena nebo bude vypadat nebezpečně, rozhodčí může strhnout body nebo hrozí diskvalifikace.

14.1.3. V případě, že jsou akrobatické a gymnastické prvky a pyramidy zařazeny do choreografie, jejich nedokonalé provedení může mít negativní vliv na hodnocení.


14.2. NA ZÁKLADĚ ÚSPĚŠNOSTI V SOUTĚŽÍCH:

14.2.1. Pokud se choreografie nebo závodník neumístil na MČR pořádané CSAE, FISAF, CACH, CDO, ČSTS, NBTA, IMA, TSR, FISAF, CSAE, ČGF, ČSAR (a případně dalšími svazy náležící k jednotlivým disciplínám) na medailovém místě.

14.2.2. Pokud se choreografie nekvalifikovala na některou ze zahraničních akcí s mezinárodní účastí (závodníci min. z 5-ti zemí).

14.2.3. Toto vše platí pro předchozí dva roky, včetně dne soutěže.


14.3. NA ZÁKLADĚ PROVOZOVÁNÍ ZA ÚPLATU:

14.3.1. Pokud soutěžící není držitelem živnostenského oprávnění a provozuje některou z disciplín za úplatu. Jedná se například o veřejné vystupování, vedení studia, školení trenérů, lektorování v disciplínách orientální tance, country tance, balet, výrazový tanec a podobně.


14.4. NA ZÁKLADĚ PROFESNÍ PŘÍPRAVY:

14.4.1. Pokud se soutěžící nepřipravuje denním studiem na výkon budoucího povolání v tanci, zpěvu a fotografii nebo příbuzných oborech


14.5. VÝŠE UVEDENÁ PRAVIDLA O ZAŘAZENÍ DO HOBBY ÚROVNĚ PLATÍ:

14.5.1. To vše platí pro poslední dva kalendářní roky

14.5.2. V případě soutěže GROUPS se úrovně HOBBY může zúčastnit 30 % závodníků, kteří spadají do úrovně PROFI.

14.5.3. Kromě níže popsaných disciplín pro všechny ostatní platí základní pravidlo zařazení do úrovně viz. bod 11,12.


14.6. DALŠÍ SPECIFIKA ZAŘAZENÍ DO ÚROVNĚ HOBBY A PROFESSIONAL

14.6.1. Mažoretky

Do úrovně HOBBY patří spíše klasická mažoretka. Twirlingové prvky jsou povoleny, ale nesmí převažovat. V úrovni HOBBY se také tolik nedbá na pády hůlky, v úrovni PROFESSIONAL už toto může negativně zasáhnout do hodnocení. Čistě twirlingové sestavy patří pouze do úrovně PROFESSIONAL.

14.6.2. Standardní a Latinskoamerické tance

Do úrovně hobby se zařazují taneční třídy E, C, D. Do úrovně PROFESSIONAL se zařazují třídy B, A a M.

14.6.3. Aerobik

Pokud byla sestava připravována podle pravidel příslušného svazu (ČR - CSAE a gymnastická federace) Pokud při stavbě choreografie byla dodržena těmito svazy daná pravidla o rychlosti hudby, povinných prvcích atd. nesmí startovat v Hobby. Pokud choreografie obsahuje různé prvky aerobiku a pokud dané prvky cvičí vždy více než 50 % závodníku, obtížnost prvků a jejich následné zařazení do Hobby nebo PROFESSIONAL je dáno dokumentem - viz. home page "Aerobik". . Pokud se jeden prvek opakuje není počítán znovu.

15. HODNOCENÍ DLE DRUHU SOUTĚŽE

15.1. MIA DANCE - GROUPS HOBBY a SMALL GROUPS HOBBY a O POHÁR CREATIVITY (HOBBY) - hodnocení je postavené tak, aby polovinu tvořila sportovní část (technika provedení pohybů, synchron, držení těla) a druhou polovinu ta "nesportovní" část jednotlivých vystoupení (pomůcky a jejich využití, kulisy, kostýmy, líčení, účesy, choreografie). Nehodnotí prvky síly, rozsahu pohybu, gymnastické prvky atd.

15.2. MIA DANCE - GROUPS PROFESSIONAL a SMALL GROUPS HOBBY a O POHÁR PROFESSIONAL (PROFI) - v této úrovni je hodnocení navrženo tak, aby 60% hodnocení zaujímala sportovní část. Je zde hodnocena více sportovní stránka (držení těla, náročnost předváděné choreografie, provedení jednotlivých prvků, synchron, případné zařazení silových a rozsahových prvků), části méně sportovní (kostým, líčení, účes, pomůcky, kulisy apod.) je věnováno 40% hodnocení.

15.3. MIA DANCE - ONE IN GROUP HOBBY - zde trenérka nezařazuje prvky rozsahu a síly a pokud ano, rozhodčí toto nehodnotí.

15.4. MIA DANCE - ONE IN GROUP PROFESSIONAL - větší důraz je kladen na sportovní stránku věci, bloky cvičení jsou delší a náročnější.

15.5. MIA VOICE - ZAZPÍVEJ SI PŘED PLNOU LUCERNOU

15.5.1. Technické provedení skladby - pěvecká technika, intonace, rytmus

15.5.2. Interpretace - správné použití hudebně výrazových prostředků tempo, dynamika, barva, frázování textu, originalita interpretace, skladba soutěžního vystoupení, stupeň obtížnosti

15.5.3. Celkový dojem vystoupení - umělecké působení na posluchače, zpěv zpaměti, kontakt se sbormistrem/publikem

15.5.4. Vzhled - Stejnokroj/ barevné sladění oděvu, vhodnost volby oděvu, celková upravenost soutěžících

15.6. MIA FOTO - TANEC JAKO DROGA ANEB VYFOŤ TO

15.6.1. Hodnotí se zachycení pohybu, kompozice, ostrost fotografie a celkový dojem.

16. ROZHODČÍ

16.1. Výkony soutěžících jsou hodnoceny prostřednictvím odborné, nezávislé poroty - rozhodčích. Rozhodčí posuzují jednotlivé výkony prostřednictvím vlastního bodovacího systému.

16.2. Posláním pořadatele je podpora komplexní práce s dětmi a dospělými, proto hodnocení vždy tvoří minimálně ze 40 % hodnocení prvků, jako jsou kostýmy, účesy, líčení, kulisy a podobně.

16.3. Hlavní rozhodčí je delegován Spolkem. Jedná se o proškolené rozhodčí. Snahou pořadatele je, aby se porota z roku na rok neopakovala.

16.4. Každý rozhodčí rozhoduje sám za sebe, individuálně. Protože se nejedná o sport, který by byl měřitelný, každý hodnotí podle svých parametrů a nejlepšího vědomí a svědomí. Hlavní rozhodčí má právo do hodnocení zasáhnout, pokud došlo k porušení pravidel.

16.5. Bodové srážky - hlavní rozhodčí má také jako jediný právo dávat bodové srážky a to za nedodržení nebo překročení časového limitu a to v rozsahu 1-10 vteřin 2 body, 11-20 vteřin 4 body 21-30 8 bodů 31-60 vteřin 12 bodů nevhodný oděv, nevhodné chování i mimo vystoupení, nedovolené prvky v dané disciplíně. Nesprávně a nebezpečně provedené náročnější gymnastické prvky v rozsahu 5-10 bodů. Rozhoduje také o případných přesunech mezi kategoriemi, disciplínami a úrovněmi.

17. PROTESTY

17.1. Při domnělém porušení pravidel je možno podat písemný protest a odvolání.

17.2. Za podání protestu a odvolání požaduje pořadatel od protestujícího složení kauce ve výši 1.000,- Kč. Tuto skutečnost musí pořadatel uvést v propozicích soutěže, včetně výše této kauce.

17.3. Protesty lze podávat pouze proti poškození a hodnocení vlastního soutěžícího, proti účasti jiného soutěžícího v soutěži a proti výsledkům soutěže.

17.4. Protesty soutěžících podává zásadně trenér(ka), jehož soutěžícího se poškození týká. Při soutěži jednotlivců může podat protest též soutěžící, kterého se poškození týká.

17.5. Protesty se podávají písemně:

17.5.1. hlavnímu rozhodčímu, případně koordinátorovi poroty, pokud je na akci delegován. 

17.5.2. do 10 minut od ukončení disciplíny

17.6. Rozhodnutí o způsobu řešení protestu nebo odvolání musí být vždy písemné. Ten, kdo rozhoduje, uvede své rozhodnutí zpravidla na podání, kterým byl protest podán.

17.7. Proti rozhodnutí o protestu přímo na místě soutěže není další odvolání a její rozhodnutí je konečné.

17.8. Kauci přejímá rozhodčí, kterému je písemný protest předán. Je u něj složena do doby nabytí práva rozhodnutí o protestu. Je-li protest uznán, kauce se ihned vrací.

17.9. Není-li protest odvolání uznáno, předá rozhodčí složenou kauci pořadateli, který o tom protestujícímu neprodleně vystaví doklad. Tato kauce propadá ve prospěch pořadatele a dále se s ní nakládá jako s příjmem organizace.

17.10. Projednaný a uznaný protest nelze vzít zpět a soutěžící musí rozhodnutí o protestu splnit.

18. OCENĚNÍ

18.1. Každý účastník dostane podle umístění pamětní list nebo diplom.

18.2. Skupinka získá obvykle na prvním až třetím místě pohár.

18.3. Pokud je v kategorii méně než 3 týmy, může pořadatel rozhodnout, že pohár dostane jen první místo.

18.4. Na finále vždy 1.-3.místo pohár, na prvních třech místech medaile (toto platí pokud startovné dosahuje finanční hranice dané finančním řádem), diplom pro každého účastníka plus pro klub. Dále dárečky ve formě reklamních předmětů nebo dárků od sponzorů.

18.5. Trenérky na finálové akce, na prvních místech obdrží certifikát úspěšné trenérky. Cena sympatie v každé disciplíně pak získává speciální prestižní předmět k tomuto účelu vyrobený.

18.6. Další ocenění dle platného oceňovacího řádu pro danou sezónu a pro jednotlivá kola vyhlášených jednotlivými pořadateli.

19. PROHLÁŠENÍ

19.1. Pořadatel si vyhrazuje právo s audio a audiovizuálními záznamy pořízenými při soutěžích uvedených v odstavci 21. a jmény soutěžících dále disponovat pro využití v prezentačních akcích organizace ve sdělovacích prostředcích nebo tyto práce vystavovat, šířit mediálně či využít podobným způsobem.

19.2. Pořadatel se zavazuje, že bude s těmito údaji a záznamy nakládat v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 7. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení")


19.3. Každý soutěžící nebo jeho zákonný zástupce tak bere na vědomí, že účastí na soutěžích pořádaných sdružením "Děti fitness aneb sportem proti drogám" dává najevo, že s podmínkami soutěže souhlasí.

III. ORGANIZAČNÍ POKYNY

20. PŘED SOUTĚŽÍ

20.1. Závodník, potažmo trenér je povinen si pečlivě prostudovat tato pravidla a řídit se jimi.

20.2. Závodník, potažmo trenér je povinen řádně a v daném termínu se na soutěž přihlásit.

20.3. Na každé akci je nutné se na místě znovu prezentovat, a to bez ohledu na to, zda má nebo nemá závodník nebo tým zaplacené startovné.

20.4. Při prezentaci se mimo jiné hlásí skutečný aktuální počet závodníků. 


20.5. Jednotlivý závodník může startovat i ve více choreografiích, za každý další start se obvykle platí, viz. propozice jednotlivých akcí. Přesnou částku určuje pořadatel podle nákladů konkrétní akce.

20.6. Počet startů není omezen, ale každý jednotlivec může startovat maximálně 3x v jednom typu soutěže a jedné disciplíně.

20.7. Pořadatel je povinen startovní listinu umístit na webové stránky a to nejpozději 72 hodin před soutěží.

20.8. Trenérka nebo závodník, je povinna zkontrolovat, jestli je řádně zapsána na startovní listině.

20.9. V případě nesrovnalostí by měla tuto skutečnost nahlásit pořadateli soutěže a to nejpozději do 48 hodin před akcí. V kratším čase už také není možné přihlásit nové závodníky.

20.10. Pořadí startujících týmů určuje pořadatel.

21. HUDEBNÍ DOPROVOD

21.1. Hudební předloha bez omezení, včetně rychlosti.

21.2. Horní i spodní hranice délky skladby musí být dodržena, nedodržení je sankcionováno. Délky vystoupení a nástupů jsou uvedeny u jednotlivých disciplín.

21.3. V hudebních nahrávkách nesmí být používány nevhodné výrazy.

21.4. Závodníci musí mít s sebou nahrávku hudebního doprovodu závodní skladby na nosiči předepsaném organizátorem soutěže a v případě potřeby je neprodleně předat zvukaři. Hudební doprovod na jednu závodní skladbu musí být na jednom samostatném nosiči. Nahrávka musí být označena jménem závodníka nebo klubu a názvem vystoupení. Název vystoupení musí být shodný s tím, který byl uveden při přihlašování na soutěž. Pokud daná akce využívá vkládání hudby rovnou do přihlášek, soubor je třeba nazvat podle názvu skladby.

21.5. Hudební doprovod musí být kvalitně nahrán. Nahrávku si po nahrání do systému zpětně přehrát a zkontrolovat. Každý soutěžící je na požádání pořadatele povinen předložit jméno skladby/skladeb a interpreta/ku.

21.6. Výjimka platí v případě některých disciplín (Lidové tance, Country tance, orientální tance) je možné mít živý hudební doprovod. Vždy je toto potřeba konzultovat s konkrétním pořadatelem soutěže.

22. PRŮBĚH SOUTĚŽE

22.1. Konkrétní průběh soutěže určuje a předem zveřejňuje pořadatel.

22.2. Pořadatel určuje časový harmonogram a řazení kategorií za sebou.

22.3. Prostorové zkoušky určuje pořadatel podle svých možností.

22.4. Pokud je v programu nástup závodníků, musí být všichni závodníci na tento nástup připraveni.

22.5. Tým musí být připraven nastoupit na sestavu a mít předanou hudbu v době, kdy hlasatel ohlásí název týmu.

22.6. Vyhlašování je dáno pořadatelem - dle předem zveřejněné startovní listiny.